PROGRAMY TIK - ZS Kochanowice

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kochcicach
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
Samorządowe Przedszkole im. Janusza Korczaka

Przejdź do treści

Menu główne:

PROGRAMY TIK

REALIZACJA PROGRAMU AKTYWNA TABLICA

INFORMATYKA

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem TIK
Temat lekcji: Jak zaprogramować grę w aplikacji Scratch?
Data: 04 04 2018
Klasa: VI

CELE OGÓLNE:
Uczeń tworzy własną grę, poznając bardziej zaawansowane funkcjonalności Scratch
CELE SZCZEGÓŁOWE:

- potrafi programować zależności między duszkami w aplikacji Scartch;
-potrafi dodawać duszki i je edytować;
-potrafi w poprawny sposób wykorzystywać opcję pętli.
METODY NAUCZANIA:

 praktyczne - metody ćwiczebne, realizacji zadań wytwórczych,
 asymilacji wiedzy – pogadanka, dyskusja
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
Dostęp do komputerów (laptopów) z zainstalowanym programem Scratch, komputer podłączony do tablicy interaktywnej, projektora
PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Faza wprowadzająca: Co pamiętamy z poprzednich zajęć? Na czym polega gra komputerowa?
Faza realizacyjna: Tworzenie własnej postaci. Wyświetlenie uczniom kolejnych kroków tworzenia gry. Zaprogramowanie własnej gry: działanie strzałek, poruszanie się postaci, ruch spadających przedmiotów.
Faza podsumowująca: Jak wyglądają nasze gry? Zaprezentowanie własnych gier. Co będziemy robić na kolejnych zajęciach?

JEZYK ANGIELSKI

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem TIK
Temat:  Powtórzenie poznanego słownictwa o godzinach i czynnościach dnia codziennego.
Data: 07.03.2018r.
Klasa:  III b
Cel lekcji :  utrwalenie wiadomości dotyczących podawania godziny i czynności dnia codziennego
   
Uczeń potrafi:
- tworzyć zdania o czynnościach dnia codziennego;
 -  układać poprawne zdania o czynnościach wykonywanych przez nich regularnie według treści piosenki;
 - odczytywać podaną godzinę
-  bezkonfliktowo współdziałać w  parze i w grupie
- śpiewać piosenkę
Formy pracy:  praca na forum klasy, praca w parach, praca w grupach
Metody nauczania:
- lingwistyczne (komunikatywne)
- podające (objaśnienia)
-praktyczne

Środki dydaktyczne:
- obrazki przedstawiające wykonywane codziennie czynności wyświetlane na tablicy interaktywnej (załącznik 1),
- tekst piosenki: poszczególne zdania w formie wyciętych pasków dla każdej pary (załącznik 2)
- piosenka ‘This is the way…’ podany link (załącznik 2)
Przebieg zajęć:
Faza wprowadzająca:
1. Powtórzenie materiału z poprzednich lekcji (podawanie godzin, znajomość czasowników) Zabawa dydaktyczna: „What are you doing?”- Uczniowie są podzieleni na dwie grupy. Zadaniem grupy jest odgadnięcie jak największej ilości  wykonywanych czynności pokazanych gestem.
2. Podanie tematu: Powtórzenie poznanego słownictwa o godzinach i czynnościach dnia codziennego.
Faza realizacyjna:
1. Nauczyciel wyświetla na tablicy interaktywnej obrazki ilustrujące czynności wykonywane regularnie (codziennie) przez ludzi. Nauczyciel, na podstawie obrazków, podaje, a następnie zapisuje na tablicy pierwsze zdanie:
We get up at7 o’clock in the morning.
Uczniowie układają pozostałe zdania i zapisują je na tablicy.
Nauczyciel sprawdza na bieżąco poprawność wykonywanego ćwiczenia służąc pomocą w razie konieczności.
4. Uczniowie pracują w parach. Nauczyciel rozdaje tekst piosenki –  pojedyncze zdania każdej parze. Ich zadaniem jest ułożenie w odpowiedniej kolejności zdań wyświetlanych na tablicy interaktywnej zgodnie z tekstem piosenki  ‘This is the way…’ , np.
This is the way we wash our face.
This is the way we brush our teeth.
Nauczyciel wyjaśnia, iż jedno zdanie jest dodatkowe i nie usłyszą go w piosence.
Uczniowie próbują zaśpiewać piosenkę razem z nagraniem.
5. Uczniowie pracują w grupach. Każda grupa układa swoją piosenkę o czynnościach wykonywanych przez nich regularnie. Uczniowie powinni również podać czas wykonywania danych czynności, np.
This is the way we go to school at
9 o’clock in the morning.
This the way we eat our dinner at 5 o’clock in the afternoon
Faza podsumowująca:
Każda grupa prezentuje własną piosenkę.

PRZYRODA

Scenariusz lekcji przyrody w klasie VI z wykorzystaniem TIK
Temat: W wilgotnym lesie równikowym
Data: 12.04.2018r.
Klasa: VI

Cele ogólne:
- strefa wilgotnych lasów równikowych: położenie na kuli ziemskiej, klimat,
- bogactwo gatunków organizmów – typowe rośliny i zwierzęta
- przystosowania organizmów do życia w wilgotnym i gorącym klimacie
Cele szczegółowe:
- charakteryzuje warunki klimatyczne i przystosowania do nich wybranych organizmów w krajobrazie lasu równikowego wilgotnego
- opisuje krajobraz lasu równikowego wilgotnego, rozpoznaje go na ilustracjach oraz lokalizuje na mapie
- rozpoznaje i nazywa organizmy roślinne i zwierzęce typowe dla strefy równikowej
- podaje przykłady współzależności między składnikami krajobrazu, zwłaszcza między klimatem (temperatura powietrza, opady atmosferyczne) a rozmieszczeniem roślin i zwierząt

Metody:
- wykład (prezentacja multimedialna)
- pogadanka
- praca z podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń
- praca z mapą ścienną/atlasem multimedialnym
- ćwiczenia interaktywne
- analiza wykresu klimatycznego (praca w grupach)

Środki dydaktyczne:
- podręcznik i ćwiczenia przedmiotowe
- multibook „Na tropach przyrody 6”
- wykres klimatyczny strefy równikowej
- mapa fizyczna świata i mapa krajobrazowa świata
- atlas multimedialny
- prezentacja multimedialna
- zasoby internetowe www.epodręczniki.pl
- film edukacyjny „Boso przez świat, odc. DŻUNGLA”
- tablica interaktywna i rzutnik multimedialny

Przebieg zajęć
Faza wprowadzająca:
- analiza mapy krajobrazowej świata ze szczególnym uwzględnieniem obszarów lasów równikowych
- przypomnienie podstawowych wskaźników w charakterystyce klimatu

Faza realizacyjna:
- Wskazywanie na szczegółowych mapach krajobrazowych kontynentów rozmieszczenia lasów równikowych (atlas multimedialny)
- analiza wykresu klimatycznego wybranego miejsca w strefie wilgotnych lasów równikowych (praca w grupach/parach)
- wyjaśnienie mechanizmu powstawania deszczy zenitalnych (animacja)
- przedstawienie typowych roślin i zwierząt żyjących w lesie tropikalnym (prezentacja multimedialna)
- wskazywanie przystosowań wybranych organizmów do życia w lesie równikowym

Faza podsumowująca:
- rozwiązywanie utrwalających zadań interaktywnych (epodreczniki.pl, tablica interaktywna)
- prezentacja filmu edukacyjnego „Boso przez świat, odc. DŻUNGLA”

ul. Parkowa 45
42-713 Kochanowice
tel. 34 353 36 30
fax 34 353 35 41
E-mail: zspkochcice@wp.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kochcicach
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
Samorządowe Przedszkole im. Janusza Korczaka

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego